Servicevilkår

Handelsbetingelser og vilkår

heytilde.com (benævnt "Tilde") er et Software as a Service produkt udviklet og drevet af Towoo ApS (benævnt "Towoo").

Ved at acceptere nærværende handelsbetingelser og vilkår erklærer du at have læst og forstået vilkårene, og at du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde bestemmelser, herunder bl.a. for så vidt angår forudbetaling, værneting og begrænsning af Towoo's ansvar.

Disse handelsbetingelser og vilkår gælder i forholdet mellem brugeren af Towoo systemer og software, i alle tilfælde hvor der gøres brug af, købes ydelser eller produkter (benævnt "brugeren"), og virksomheden Towoo og samtlige systemer og software gjort tilgængeligt af Towoo.

Anvendelse af Towoo software

Brugeren kan oprette events i relevante kategorier eller områder og accepterer ikke at gøre følgende:

  • Overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;
  • Være usand eller vildledende
  • Krænke tredjemands rettigheder ved at krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
  • Distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
  • Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Towoo eller brugerne af Towoo's interesser eller ejendom;
  • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Towoo;
  • Kopiere, ændre eller distribuere andre brugeres Indhold;
  • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Towoo og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse;
  • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke;
  • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Fortrydelsesret – Markedsføring, annoncer og abonnementer mv.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til Towoo's regler om markedsføring og annoncering eller disse brugervilkår (i) er blevet fjernet fra webstedet eller (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Towoo's tjenesteydelser, eller (iii) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af Towoo inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart Towoo har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse Towoo leverer, accepterer du, at Towoo er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annoncerings- eller abonnementsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annoncerings- eller abonnementsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annoncerings- eller abonnementsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil Towoo refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning. For så vidt angår indrykning af events og markedsføring via Towoo's online platforme forpligter Towoo sig til at vise de pågældende events og annoncer indtil eventet er udsolgt eller ikke længere er aktivt, dog aldrig længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at Towoo's tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af Indhold på Towoo's tjenester giver du Towoo og hermed koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. Towoo gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine events samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover Towoo ret til i markedsføringsformål at annoncere dit indhold via tredjeparts websteder som f.eks. Facebook go Google Adword, Google Display Network. Tredjepartsleverandører, herunder Google og Facebook, bruger cookies til at vise annoncer baseret på besøgendes tidligere besøg på Towooøs platforme og systemer.

Du giver derudover Towoo ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på Towoo's tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af Towoo's tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Indhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Towoo's tjenester.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalinge, før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

1. Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard på heytilde.com. Kommunikation mellem dig og Towoo's system foregår krypteret. Dine kortoplysninger sendes direkte til Stripe, og Towoo gemmer ikke kortoplysningerne.

2. Ekspeditionsgebyr

I forbindelse med dit køb pålægger Towoo et ekspeditionsgebyr, der dækker over omkostninger til administration og håndtering af værdibeviset samt til tredjepartsgebyrer i forbindelse med betalingstransaktionen som f.eks. ePay, der er med til at skærpe sikkerheden omkring dit køb. Det samlede ekspeditionsgebyr fremgår altid af prisen, før du betaler.

Lukning af din konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din Tilde konto ved at sende en meddelelse til kontakt@heytilde.com.

1. Sikkerhed og databeskyttelse

Ved afgivelse af oplysninger om dig selv ved oprettelse eller køb på Towoo, bliver oplysningerne behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.Towoo fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, såvel direkte som indirekte, der måtte opstå som følge af misbrug af oplysninger, såfremt dette misbrug ikke er sket som følge af uagtsom handlemåde fra Towoo.

2. Ansvarsfraskrivelse

Towoo hæfter ikke for fejl begået af brugere i forbindelse med indtastning af fejlagtige oplysninger. Towoo tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

3. Ændringer af handelsbetingelser og vilkår

Towoo forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre i handelsbetingelser og vilkår.

4. Overtrædelse af vilkår, ansvar og hæftelse

Ved at bruge Towoo accepterer du samtidig Towoo's retningslinjer for brug. Towoo forbeholder sig ret til at ændre disse retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke respekteres og overholdes, kan Towoo vælge at ekskludere dig fra Towoo's systemer og platforme og/eller anmelde misbruget.

Du indvilliger i, at Towoo kan ekskludere dig fra hjemmesiden uden forudgående varsel, hvis du misbruger eller på anden vis bryder vore retningslinjer for brug.

Personoplysninger

Som bruger af Towoo giver du os lov til at registrere og behandle personoplysninger om dig og dine aktiviteter. Disse informationer bruges til at give dig relevante tilbud.

Towoo giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand.

De personlige data indsamles med henblik på levering af tilbud fra vores samarbejdspartnere, og til fakturering.

De data, som Towoo registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Dataansvarlig er Towoo. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Personoplysninger gemmes højst 12 måneder efter brug.

Du kan altid ved henvendelse til Towoo få oplyst hvilke oplysninger Towoo har registreret om dig, ligesom du har mulighed for at gøre indsigelse mod oplysninger, der er registreret om dig i henhold til reglerne i Persondataloven.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Generelle betingelser

Brug og alle køb er omfattet af dansk rets almindelige regler.

Hvis du vil klage over Towoo, skal du rette henvendelse til kontakt@towoo.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Kontakt